En nog een WordPress site

WONEN OP DE BODEM VAN DE ZEE

Bijna niets aan je toekomstige woning in Middelsee herinnert nog aan hoe het hier vroeger was. En met vroeger bedoelen we niet 1970, maar veel langer geleden. Want waar jij straks woont, was alleen maar water. Zeewater, want Middelsee dankt zijn naam aan een enorme zeearm die tussen Ameland en Terschelling de provincie Friesland binnendrong en reikte tot aan Sneek en Bolsward. Behalve deze steden lag ook Leeuwarden vroeger aan zee, zodat jij kunt zeggen dat je op de bodem van een voormalige zee woont.

Middelsee of Boorndiep

Middelsee is de Friese benaming voor de Middelzee, die is ontstaan uit het riviertje de Boorne, dat langzaam uitgroeide tot een zeearm van behoorlijke omvang. Het Boorndiep is dan ook een andere naam voor de Middelzee. De Middelzee vormde een verbinding met de rivier de Marne, die van Bolsward naar het westen liep en een zijtak was van het zeegat het Vlie, tussen Terschelling en Vlieland.

Westergo en Oostergo

De Middelzee verdeelde het toenmalige Friesland in een westelijk (Westergo) en een oostelijk (Oostergo) deel. De grens tussen beide delen wordt nu gevormd door het kanaal De Zwette. Rond het jaar 1100 werd de verbinding tussen de Marne en de Middelzee, als gevolg van een veranderende afwatering, bij Bolsward verbroken. Hierdoor slibde de zeearm versneld dicht. Voor 1200 was dit al het geval voor het zuidelijk deel van de Middelzee. Toen de Zuiderzee (het huidige IJsselmeer) ontstond, was het snel gedaan met de Middelzee. Tussen 1200 en 1300 slibde de Middelzee tot aan Het Bildt dicht en kon de inpoldering beginnen.

Voor die tijd waren er aan weerszijden van de Middelzee al dijken aangelegd. De straatwegen van Leeuwarden naar Oudeschouw en van Leeuwarden naar Stiens vormden vroeger de oostelijke dijken van de Middelzee, terwijl de westelijke oever werd gevormd door de dijkweg van Bolsward naar Bozum en verder naar Oosterwierum, Boxum, Marssum, Berlikum en Minnertsga.

Schrijf je in en ontvang als eerste het laatste nieuws.

Een ontwikkeling van: